Projekt duálneho vzdelávania má prvých úspešných absolventov

31. mája 2019

Spoločnosť Tesco sa zapojila do národného projektu s názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2015/2016 podieľa na systéme duálneho vzdelávania.

Tento rok prebehli prvé maturity našich žiakov, ktorých trénujeme na pozície špecialistov. Maturitná skúška sa konala v Petržalke, kde prebiehalo počas 4 rokov aj praktické vyučovanie. Všetci piati žiaci prešli praktickou skúškou s najlepším možným hodnotením, k čomu im gratulujeme! Členom skúšobnej komisie bola aj naša personálna partnerka Adriana Červenková. Po maturitnej skúške vyslovili všetci z nich záujem nastúpiť do našich prevádzok ako naši kolegovia.

V súčasnosti je v projekte zapojených 11 študentov v Bratislave. Žiaci získavajú počas štúdia praktické skúsenosti priamo na pracovisku. Vzdelávanie prebieha na princípe striedanie jedného týždňa odbornej praxe a jedného týždeň výučby v škole. Absolvent získa úspešným absolvovaním štúdia úplné stredné odborné vzdelanie a maturitné vysvedčenie. Každému žiakovi tiež garantujeme po úspešnom skončení štúdia pracovné miesto v našej spoločnosti a podporu v ich kariérnom rozvoji. Počas štúdia získavajú žiaci podnikové štipendium.

Aktuálne rozširujeme pôsobnosť tohto projektu aj do škôl v Žiline, Trenčíne a Poprade.