Je naliehavé prijať opatrenia v boji proti plytvaniu potravinami: Prvým zásadným krokom je transparentnosť

24. septembra 2019

Každý rok sa vo svete vyhodí jedna tretina potravín. To je viac ako miliarda ton potravín, ktoré sa nikdy nedostanú na tanier spotrebiteľa. Počas týždňa, kedy sa pozornosť upriamuje na klimatické zmeny, je čas, aby sme sa zmobilizovali a konali proti jednému z hlavných prispievateľov k týmto zmenám: potravinovému odpadu.

Dnes CEO skupiny Tesco, Dave Lewis a predseda Champions 12.3. vyzýva k ďalším krokom, pretože fakty sú nepopierateľné: potravinový odpad predstavuje 8% emisií skleníkových plynov a ak by sme ho prirovnali ku krajine, po Číne a USA by to bol tretí najväčší producent emisií vo svete. Štvrtina vody, ktorá sa každý rok používa v poľnohospodárskej výrobe, sa použije na  potraviny, ktoré sa nikdy neskonzumujú. Na ich vypestovanie je potrebná pôda o rozlohe celej Číny. Environmentálne dôvody pre riešenie potravinového odpadu sú nepopierateľné. Rovnako aj morálne a ekonomické dôvody.

Champions 12.3 – globálna koalícia predstaviteľov vlád, súkromných spoločností  a neziskových organizácií, ktorá sa zaviazala urýchliť pokrok smerom k zníženiu potravinového odpadu a strát na polovicu do roku 2030 – naliehavo vyzýva vlády a súkromné spoločnosti, aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti plytvaniu potravinami. Vyzýva ich, aby si stanovili ciele, merali svoj pokrok a odvážne konali.

V spoločnosti Tesco podporujeme výzvu pre krajiny a spoločnosti, aby zverejnili údaje o množstve potravinového odpadu, ktorý vzniká v ich prevádzkach, aby sme mohli spoločne identifikovať príčiny vzniku odpadu a podnikli potrebné kroky.

Za tri roky, odkedy sme si stanovili našu ambíciu, sa viac súkromných spoločností a krajín pripojilo k Champions a zaviazalo k prístupu – „cieľ, meraj a konaj“ s cieľom znížiť potravinový odpad vo svete. Oceňujeme spoločnosti, ktoré dnes zverejnili svoje údaje. Do termínu stanoveného OSN máme len 11 rokov, pričom náš pokrok sa nedeje takým tempom, ako je potrebné. Pri súčasnom tempe znižovania množstva potravinového odpadu sa nám nepodarí naplniť náš cieľ do roku 2030. Preto musíme robiť viac a rýchlejšie.

Krajiny, ktoré predstavujú 50 % svetovej populácie si dnes stanovili jasný národný cieľ v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja 12.3. Avšak vlády, ktoré predstavujú iba 12 % populácie merajú potravinové straty a množstvo potravinového odpadu, a krajiny predstavujúce iba 15 % svetovej populácie pracujú na znižovaní potravinového odpadu vo veľkom rozsahu.

Dave tiež zdôrazňuje, že verejné zdieľanie správ je nevyhnutné. Uľahčí to identifikáciu toho, kde potrebujeme spoločne konať. Spoločnosti a krajiny sa tak zodpovedajú za záväzky, ktoré prijali. Je to v zásadne jediný spôsob, ako budeme vedieť, či svet smeruje k naplneniu cieľa trvalo udržateľného rozvoja 12.3.