Refresh – Povzbudzovanie ako mocný nástroj nielen pri športových zápasoch

17. septembra 2020

Rozhovor s  psychologičkou

Povzbudzovanie

Pojem povzbudzovanie je často spájaný so športom – fanúšikovia veľmi dobre vedia ako povzbudiť a motivovať hráčov k lepším výkonom a želaným výsledkom. V súčasnosti sa čoraz viac dostáva do popredia význam povzbudzovania vo vzťahoch, či už medzi rodičmi a deťmi, v partnerskom živote, ale aj v pracovnom prostredí. Slovo povzbudzovanie, z anglického „encouragement“, znamená vyzbrojovať druhých odvahou, nádejou a vierou vo vlastné schopnosti. V náročných životných obdobiach sa môže zdať neľahké sústrediť sa na to pozitívne a objavovať drobné radosti. Aj preto vám prinášame nasledujúci rozhovor s konzultantkou a psychologičkou Mgr. Katarínou Janotovou. Dúfame, že vás inšpirujeme, aby ste povzbudili ostatných v práci aj doma, čím môžete priniesť do súčasného obdobia viac optimizmu a nádeje.

V čom môže byť povzbudzovanie prínosné? V ktorých životných situáciách je dôležité?

Povzbudzovanie dokáže aktivizovať, motivovať, aj dodávať nádej v ťažkých časoch. Podľa americkej psychologičky Yangovej je povzbudzovanie pre ľudí potrebné tak ako voda pre kvety. Vďaka nemu môžu ľudia osobnostne rásť alebo napredovať z miesta, kde sa môžu cítiť zaseknutí. A dokážeme si predstaviť, čo sa stane kvetu, keď sa oň nestaráme. To isté sa deje nám, ľuďom. Predstavme si, že sa našej kolegyni niečo nepodarilo v práci, aj keď na tom usilovne pracovala. Možno sa cíti znechutená a sklamaná. Ak nadriadený zareaguje kritikou a upozornením na nedostatky, ktoré si aj tak sama uvedomuje, aký obraz o sebe jej to pomôže dotvoriť? Ako tým pomôže rozvíjať jej potenciál? Čo by mohla získať, keby jej nadriadený poukázal na to, čo sa jej napriek neúspechu podarilo zvládnuť a čo sa vďaka tejto skúsenosti naučila? Možno by to kolegyni zdvihlo náladu a možno by ju to motivovalo skúsiť danú úlohu znovu alebo dodalo odvahu ísť do ďalších výziev.
Povzbudzovanie je vedomý proces „zalievania našich kvetov“, kedy sa snažíme všímať si úsilie a schopnosti človeka a zdôrazňovať jeho potenciál. Je prospešné v rôznych oblastiach života – v rodine, na školách, aj v pracovnom prostredí a najmä pri akejkoľvek neistote, zaváhaní, či neúspechu. Navyše mnohé výskumy ukazujú, že vzájomné povzbudzovanie vo vzťahoch je základným prvkom ich zdravého fungovania. Povzbudzovanie môže napomáhať k prežívaniu väčšej blízkosti a dôvery v partnerskom vzťahu a vedie nás k láskavosti voči druhým. Snaha o povzbudzovanie druhých môže byť užitočná vo všetkých medziľudských vzťahoch a interakciách.

Ako je vnímané to, keď druhých ľudí pochválime? Sú komplimenty povzbudením?

Akékoľvek úprimné pozitívne slovo voči druhým môže pomôcť. Odborníci však pochvalu a povzbudzovanie odlišujú. V situácii, kedy niekoho chválime sa dostávame do role poroty a hodnotíme výsledok. Pri pochvale napríklad povieme: „si skvelá“ alebo „to je dobrá práca“. Posudzujeme tým určitý výsledok a vkladáme do tohto hodnotenia svoj postoj. Na takomto princípe je založené aj známkovanie v škole, často aj kvantitatívne hodnotenie výsledkov v práci. Človek potom verí tomu, že je hodnotný len ak uspokojí požiadavky a nároky iných a dosiahne úspech. Povzbudenie by nemalo hodnotiť osobu, ale poukazovať na proces, pokrok a snahu. Ukazuje na možnosť poučenia sa z chýb, hľadá zdroje smerom k želanej zmene, teda je použiteľné aj v prípade, že chceme druhému dodať silu a odvahu v ťažkej chvíli. Záleží hlavne na formulácii povzbudenia, aby sme obracali pozornosť smerom k potenciálu človeka.

Rozdiel medzi pochvalou a povzbudzovaním

Ako môžeme povzbudenie formulovať, aby bolo pre človeka hodnotné?

Pri povzbudení sa zameriame na konkrétnu činnosť alebo proces, ktorý človek zvládol a jeho snahu, pričom sa snažíme vynechať svoj prípadný kritický pohľad. Príkladom povzbudzovania môže byť situácia, kedy má náš kolega pred uzávierkou projektu a má obavy, ako to dopadne. Niečo sa mu nepodarilo a vidí mnohé ďalšie prekážky. Jeho obavy alebo možné problémy projektu neignorujeme, ale plánujeme, ako ich prekonať pomocou jeho silných stránok. Napríklad: „Do tohto projektu si dokázal zapojiť aj svojich kolegov, čo nebolo vôbec jednoduché. Od začiatku projektu pred mesiacom ste zvládli už prípravu podkladov. Vidím, že sa snažíš a verím, že to dokážeš. Pamätáš si situáciu pred rokom, keď si dokázal poslať materiál klientovi, s ktorým bol spokojný, napriek tomu, že nemal predstavu, čo vlastne chce? Aj tam si zapojil tvoju kreatívnu a organizačnú stránku, ktorá ti pomohla. Verím tomu, že aj teraz to zvládneš. Ak budeš potrebovať moju pomoc, môžeš prísť za mnou.“

Formulácia povzbudenia by mala v prvom rade oslovovať potenciál človeka, poukazovať na konkrétnu snahu a vyjadrovať dôveru v silné stránky človeka. Prijatie chýb a nedostatkov neznamená ich ignorovanie, skôr hľadanie ciest, ako ich prekonať a zvládnuť. V rámci povzbudenia môžeme ponúknuť aj pomocnú ruku, čím sa môže zlepšiť vzájomný vzťah. Užitočné môže byť aj neverbálne povzbudenie – úsmev, prikývnutie, či zdvihnutý palec. Ak našich kolegov úprimne povzbudzujeme, môžu sa cítiť viac kompetentní, schopní a motivovaní. Celkovo sa budú cítiť lepšie v práci, kde majú niekoho, kto v nich verí a kto ich povzbudzuje.

Môže povzbudzovať každý? Dá sa to naučiť?

Áno, samozrejme. Inšpirovať nás môže aj literatúra – z pracovného prostredia môžem odporučiť napríklad českú publikáciu Pozitivní leader od autorov Jan Mühlfeit a Melina Costi, povzbudzovaním vo výchove detí sa zaoberá kniha Deti ako výzva od autorov Rudolf Dreikursa a Vicki Soltzová. Ak chceme okúsiť, aké silné môže byť povzbudzovanie, je dobré ho trénovať – môžeme začať už dnes tým, že skúsime objavovať drobné úspechy a silné stránky ľudí v našom okolí, napríklad kolegov, a všimneme si ich snahu. Čím viac zameriame svoju pozornosť na potenciál druhých, tým môže byť čoraz jednoduchšie hľadať slová povzbudenia, až sa nám to zautomatizuje a stane prirodzenou súčasťou našej komunikácie. Okrem toho sa môže stať, že keď začneme povzbudenie dávať, vráti sa nám späť. Povzbudzovať môžeme kohokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. Je to na nás. Aj minúta času, ktorú venujeme povzbudeniu, môže niekoho potešiť, motivovať alebo priniesť nádej, čo aj nám dodá pocit radosti a uspokojenia.