Formulár Etickej linky

Chceli by sme Vás upozorniť, že Etická Linka je nástroj určený výhradne pre zamestnancov spoločnosti Tesco, ktorý im umožňuje oznámiť podnety týkajúce sa podozrenia z podvodného a neetického konania alebo nebezpečenstva na pracovisku. Etická linka nie je určená na riešenie bežných prevádzkových problémov, zákazníckych sťažností , alebo podnetov od dodávateľov.“

Etická linka je určená pre zamestnancov spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. a plní funkciu vnútorného systému vybavovania podnetov, v zmysle Zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane oznamovateľov“) V súlade so Zákonom o ochrane oznamovateľov budú podnety preverené do 90 dní od ich prijatia. Túto lehotu je možné predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi oznamovateľovi, s uvedením dôvodov predĺženia. Neanonymný podnet je taký, ktorý obsahuje meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá ho podáva. Výsledok preverenia neanonymného podnetu, s ohľadom na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti dotknutých osôb, zásad ochrany osobných údajov, obchodného tajomstva a dôverných informácií, je oznámený osobe, ktorá podnet podala, do 10 dní od skončenia preverenia podnetu. Zodpovednou osobou, v súlade so Zákonom o ochrane oznamovateľov, je Oddelenie prevencie strát a bezpečnosti.