Formulár Etickej linky

Chceli by sme Vás upozorniť, že Etická Linka je nástroj určený výhradne pre zamestnancov spoločnosti Tesco, ktorý im umožňuje podať oznámenia týkajúce sa podozrenia z podvodného a neetického konania alebo nebezpečenstva na pracovisku. Etická linka nie je určená na riešenie bežných prevádzkových problémov, zákazníckych sťažností , alebo podnetov od dodávateľov.“

Etická linka je určená pre zamestnancov spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. a plní funkciu vnútorného systému preverovania oznámení, v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane oznamovateľov“). V súlade so Zákonom o ochrane oznamovateľov budú oznámenia preverené do 90 dní od ich prijatia. Túto lehotu je možné predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie sa oznámi oznamovateľovi, s uvedením dôvodov predĺženia. Neanonymné oznámenie je také, ktoré obsahuje meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá ho podáva. Výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, s ohľadom na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti dotknutých osôb, zásad ochrany osobných údajov, obchodného tajomstva a dôverných informácií, je oznámený osobe, ktorá oznámenie podala, do 10 dní od skončenia preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba oboznámi oznamovateľa s výsledkom (v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis) vybavenia do 10 odo dňa jeho doručenia. Zodpovednou osobou, v súlade so Zákonom o ochrane oznamovateľov, je Oddelenie prevencie strát a bezpečnosti.